Nolikums

Konkursa „Latvijas Gada Motocikls” nolikums.

1. Konkursa idejiskais pamatojums un uzdevums.

Konkursa „Latvijas Gada Motocikls” (turpmāk tekstā – konkurss) pamatuzdevumi ir:

-          Popularizēt moto transportu Latvijā;

-          Veicināt moto transporta nozares attīstību;

-          Uzlabot moto braucēju kultūru un satiksmes drošību;

-          Vecināt moto transporta nozares pārstāvju atpazīstamību;

-          Sniegt sabiedrībai ieskatu moto pasaules jaunumos;

-          Sniegt sabiedrībai objektīvu vērtējumu par jaunāko moto transportu, palīdzēt orientēties mototirgus piedāvājumā;

-          Popularizēt motosporta pasākumus;

-          Informēt sabiedrību par moto transportu un popularizēt to kā lielisku atpūtas, izklaides, sporta un efektīvu transporta līdzekli.

2. Konkursa dalībnieki.

Moto transportu dalībai konkursā var pieteikt jebkurš ražotāja pilnvarots uzņēmums vai persona (turpmāk tekstā – konkursa dalībnieks), aizpildot pieteikuma veidlapu un samaksājot dalības maksu.

Konkursā dalībai var pieteikt moto transporta jaunos modeļus, kas Latvijas tirgū ienāk laika posmā no __.__.____. Līdz __.__.____.

Par jaunu modeli tiek uzskatīts transporta līdzeklis, kuram atšķirībā no iepriekšējā modeļa ir veikti tehniski uzlabojumi un būtiskas dizainiska rakstura izmaiņas. Par to vai konkrētais transporta līdzeklis ir iekļaujams kā konkursa dalībnieks, lemj konkursa padome.

Dalībai konkursā katrs pieteicējs var pieteikt neierobežotu transporta līdzekļu skaitu.

Ja konkursa dalībnieks konkursa norises laikā nespēj nodrošināt attiecīgā transporta līdzekļa dalību konkursa pasākumos, tad konkursa padome var lemt par dalībnieka diskvalifikāciju.

Diskvalifikācijas vai dalībnieka brīvprātīgas atteikšanās gadījumā no turpmākas dalības konkursā, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

3. Konkursa dalībnieku pienākumi.

Konkursa dalībnieka pieteicējam ir jānodrošina konkrētās moto transporta vienības piedalīšanās visos konkursa pasākumos, kas attiecas uz konkrēto moto transporta veidu un kategoriju.

Konkursa dalībnieka pieteicējam ir jānodrošina:

- lai transporta līdzeklis konkursa norises vietā tiktu nogādāts konkursa organizatoru norādītajā laikā un vietā;

- lai transporta līdzeklis būtu aprīkots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz konkrēto transporta līdzekļa veidu un kategoriju;

- lai transporta līdzeklis būtu atbilstoši aprīkots un komplektēts;

- lai transporta līdzeklis atrastos teicamā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

- transporta līdzeklis konkursa norises vietā ir jānogādā ar pilnībā uzpildītu degvielas tvertni (kā arī papildus degvielas rezervēm, ja degvielas tilpnes apjoms ir nepietiekams pasākuma trases veikšanai) un citiem nepieciešamiem tehniskajiem šķidrumiem;

- rūpnīcas ražotājas noteiktās tehniskās apkopes konkursa pasākumu laikā, ja tādas ir paredzētas.

- atļauja uz konkursam pieteiktajiem transporta līdzekļiem konkursa pasākumu laikā tiek izvietot uzlīmes un atpazīšanas zīmes ar konkursa un tā atbalstītāju reklāmām.

- detalizēta informācija par katru konkursam pieteikto transporta līdzekli

4. Konkursa dalībnieku tiesības.

Katram konkursa dalībniekam un tā pārstāvjiem ir šādas tiesības:

-noteikt savā pārvaldījumā esošo transporta līdzekļu, kas piedalās konkursā, ekspluatācijas parametrus;

- aizrādīt žūrijas dalībniekiem par neatbilstošu rīcību attiecībā uz transporta līdzekļu, kas piedalās konkursā, ekspluatāciju konkursa pasākumu laikā, kā arī nekavējoties pārtraukt šīs darbības;

- saņemt visu nepieciešamo informāciju par konkursa norisi un uzdot attiecīgus jautājumus par konkursa norisi;

- iepazīties ar detalizētiem žūrijas vērtējuma rezultātiem;

- konkursa norises pasākumus un rezultātus izmantot savas komercdarbības veicināšanai.

5. Konkursa dalībnieku kategorijas.

Konkursam pieteiktie transporta līdzekļi tiek dalīti kategorijās atbilstoši to konstrukcijai un ekspluatācijas īpašībām. Konkursa padome, savstarpēji konsultējoties ar konkursa dalībniekiem, nosaka kurā konkursa kategorijā piedalās konkrētais transporta līdzeklis.

Katras konkursa dalībnieku kategorijas pārstāvjiem tiek organizēti dažādi individuāli testi, kas visspilgtāk izceļ attiecīgo transporta līdzekļu labās īpašības un piemērotību konkrētajiem apstākļiem.

Konkursam pieteiktie transporta līdzekli nepiedalās testos, kas nav piemēroti konkrētajam transporta līdzeklim.

Konkursā ir šādas dalībnieku kategorijas:

- Sporta motocikli ar apakš kategorijām:

       - šosejas motocikli;

     - krosa un enduro motocikli;

- Ielas un tūrisma motocikli;

- Paaugstinātas pārgājamības motocikli.

6. Nominācijas

Atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, žūrijas balsojumam un interneta balsojumam balvas tiek sadalītas šādās nominācijās:

- „Gada Motocikls” – nominācijā tiek vērtēti visi konkursam pieteiktie transporta līdzekļi, neatkarīgi no kategorijas;

- „Gada Sporta Motocikls” – nominācijā tiek vērtēti tikai attiecīgajā kategorijā konkursā pieteiktie transporta līdzekļi

- „Gada Ielas un Tūrisma Motocikls” - nominācijā tiek vērtēti tikai attiecīgajā kategorijā konkursā pieteiktie transporta līdzekļi;

- „Gada Paaugstinātas Pārgājamības Motocikls” - nominācijā tiek vērtēti tikai attiecīgajā kategorijā konkursā pieteiktie transporta līdzekļi;

- „Tautas Simpātija” – nominācijas uzvarētājs tiek noskaidrots publiskā interneta balsojumā, nominācijā tiek vērtēti visi konkursam pieteiktie transporta līdzekļi, neatkarīgi no kategorijas;

- konkursa atbalstītāji var konkursiem piešķirt savas simpātiju balvas.

7. Vērtēšanas kritēriji

Katrs žūrijas dalībnieks veic konkursam pieteikto transporta līdzekļu individuālu vērtēšanu balstoties uz savām profesionālajām zināšanām un pieredzi, ievērojot konkursa ētikas kodeksa nosacījumus.

Žūrijas dalībnieki vērtē transporta līdzekļus pēc šādiem parametriem (parametri var tikt grupēti):

1- Transporta līdzekļa konstruktīvās novitātes;

2- Dzinējs, tā konstrukcija, piemērotība, jauda, ekonomiskums;

3- Balstiekārta, tās piemērotība Latvijas apstākļiem, multifunkcionalitāte, darbība slodzes laikā;

4- Transmisija, tās piemērotība konkrētajam transporta līdzeklim, ērtība, multifunkcionalitāte;

5- Bremžu sistēma, tās efektivitāte, drošība;

6- Stūres sistēma, tās drošība, ērtība;

7- Papildaprīkojums, tā pieejamība, klāsts un lietojuma ērtības;

8- Dizains;

9- Ergonomika. Cik ērts ir konkrētais transporta līdzeklis;

10- Dīlerservisu piedāvātais serviss, pēcpārdošanas apkalpošana un izmaksas;

11- Cena un izmaksas;

12- Popularitāte un individuālās simpātijas.

Katrā atsevišķajā vērtējumu sadaļā katrs žūrijas dalībnieks katram vērtējamajam transporta līdzeklim piešķir no 0 līdz 10 punktiem. Vērtējums tiek fiksēts konkursa organizētāju izsniegtajās veidlapās.

Ja konkursa laikā pretendenti uz kādu no nominācijām savāc vienādu punktu skaitu, tad par šiem pretendentiem, tiek veikts atkārtots balsojums, kurā tiek vērtēti tikai vienādu punktu skaitu savākušie transporta līdzekļi.

Visus strīdus balsošanas jautājumos izšķir konkursa padome vienpersoniski un tās lēmums ir nepārsūdzams.

8. Konkursa Žūrija un konkursa Padome

Konkursa padomē ir 5 cilvēki. Konkursa padomē ietilpst 3 žūrijas dalībnieki, ieskaitot žūrijas priekšsēdētāju, kā arī 2 konkursa organizētāju pārstāvji. Konkursa padomi veido konkursa organizētāji, uzaicinot tajā piedalīties pārstāvjus ar neapstrīdamām zināšanām nozarē un nevainojamu reputāciju.

Konkursa žūrijas dalībniekus individuāli uzaicina konkursa Padome vai tās pilnvarots pārstāvis.

Konkursa žūrijā ir 20 personas (žūrijas skaitliskais sastāvs var mainīties). Lai būtu par konkursa žūrijas dalībnieku personai ir jābūt nozares profesionālim un/vai ekspertam, un/vai jomas entuziastam, un/vai moto sportistam, un/vai mediju, kas darbojas attiecīgajā nozarē, pārstāvim. Žūrijas dalībniekam jāprot vadīt motocikls, jābūt attiecīgas kategorijas vadītāja apliecībai.

Sporta motociklu vērtēšanai var tikt pieaicināti papildus žūrijas dalībnieki tieši attiecīgās transporta līdzekļu kategorijas vērtēšanai.

Žūrijas sastāvs tiek veidots pēc principa, ka žūrijā ir vismaz 20% pārstāvju, kas var vērtēt attiecīgās kategorijas sporta motociklus. Sporta motociklu detalizētu vērtējumu sniedz tikai tie žūrijas dalībnieki, kuriem ir iemaņas un sagatavotība attiecīgo transporta līdzekļu vadīšanā (ir sacensību pieredze). Pārējie žūrijas dalībnieki vērtējumu veic balstoties uz pieejamo tehnisko informāciju un individuālajiem novērojumiem, nevadot attiecīgo transporta līdzekli.

9. Žūrijas pienākumi un tiesības

Konkursa žūrijai ir jāievēro Konkursa Ētikas Kodekss.

Konkursa žūrijas dalībniekiem ir pienākums aktīvi iesaistīties konkursa norises pasākumos, rūpēties par kārtību un disciplīnu.

Konkursa žūrijas pienākums ir apmeklēt konkursa pasākumus.

Žūrijai ir tiesības uzdot jautājumus konkursa dalībniekiem par attiecīgajiem transporta līdzekļiem, to tehniskajiem parametriem, servisa pakalpojumiem un izmaksām.

10. Konkursa pasākumu norises kalendārs

Testu datums 14.05.14.

11. Apbalvošana

2014. gada jūlijs

 23.04.2014


Dokumenti